TRCLOUD logo
  info@trcloud.co   02 370 1250

บทความ & สาระน่ารู้

ข้อกำหนดการให้บริการของ TRCLOUD
แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 5 มกราคม 2559

1. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ TRCLOUD

1.1 การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ และเว็บไซต์ของ TRCLOUD (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “บริการ” ในเอกสารนี้และไม่รวมบริการอื่นๆ ที่ TRCLOUD มอบให้แก่คุณภายใต้ข้อตกลงที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ TRCLOUD “TRCLOUD” หมายถึง บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1235 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เอกสารนี้อธิบายถึงการจัดทำข้อตกลงและระบุเงื่อนไขบางอย่างของข้อตกลงดังกล่าว

1.2 ข้อตกลงระหว่างคุณกับ TRCLOUD จะรวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการที่ระบุอยู่ในเอกสารนี้เป็นอย่างน้อยเสมอ เว้นแต่จะตกลงโดยเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่นกับ TRCLOUD ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป”

1.3 ข้อตกลงระหว่างคุณกับ TRCLOUD จะรวมถึงข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างในข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ TRCLOUD และข้อกำหนดของประกาศทางกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับของบริการนี้ นอกเหนือจากข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดเพิ่มเติม” ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับบริการหนึ่งบริการใด คุณจะสามารถเข้าถึงข้อกำหนดดังกล่าวเพื่ออ่านภายใน หรือโดยผ่านการใช้บริการนั้น

1.4 ข้อกำหนดทั่วไป รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติม เป็นส่วนประกอบของข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและ TRCLOUD เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน ข้อตกลงทางกฎหมายดังกล่าวต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อกำหนด”

1.5 หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดเพิ่มเติมกับข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีผลบังคับสำหรับบริการนั้น

2. การยอมรับข้อกำหนด

2.1 ในการใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดก่อน มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้

2.2 คุณสามารถยอมรับข้อกำหนดได้โดย:

(ก) คลิกเพื่อยอมรับหรือเห็นด้วยกับข้อกำหนด โดย TRCLOUD จะจัดเตรียมตัวเลือกนี้ไว้ให้คุณในอินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับบริการใดๆ หรือ

(ข) โดยการใช้บริการจริง ในกรณีนี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่า TRCLOUD จะถือว่าการใช้บริการของคุณเป็นการยอมรับข้อกำหนดนับจากจุดนั้นเป็นต้นไป

3. ภาษาของข้อกำหนด

3.1 ในกรณีที่ TRCLOUD ได้จัดเตรียมฉบับแปลของข้อกำหนดภาษาไทยไว้ให้คุณ คุณยอมรับว่าฉบับแปลนั้นจัดเตรียมไว้ให้คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ TRCLOUD

3.2 หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดฉบับภาษาไทยและฉบับแปล ฉบับภาษาไทยจะมีผลบังคับ

4. การให้บริการโดย TRCLOUD

4.1 TRCLOUD มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ คุณยินยอมและยอมรับว่ารูปแบบและลักษณะของบริการที่ TRCLOUD ให้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.2 ในฐานะส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องดังกล่าว คุณยินยอมและยอมรับว่า TRCLOUD อาจเพิ่มหรือลดฟังก์ชั่นบางประการ และบริการต่างๆที่ TRCLOUD มอบให้ แก่คุณหรือแก่ผู้ใช้โดยทั่วไป ภายใต้การพิจารณาของ TRCLOUD แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.3 คุณยินยอมและยอมรับว่า หาก TRCLOUD ปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณ คุณอาจถูกป้องกันไม่ให้เข้าถึงบริการ รายละเอียดบัญชีของคุณ หรือไฟล์ใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของคุณ

5. การใช้บริการโดยคุณ

5.1 คุณยอมรับว่าจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตาม (ก) ข้อกำหนดและ (ข) กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

5.2 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ขัดขวางหรือรบกวนบริการ (หรือเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ)

5.3 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ได้รับเอกสารอนุญาติจาก TRCLOUD

5.4 คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ TRCLOUD ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ) สำหรับการละเมิดภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและผลลัพธ์ (รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ TRCLOUD อาจได้รับ) ของการละเมิดดังกล่าว

6. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6.1 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลของ TRCLOUD โปรดอ่านนโยบายส่วนบุคคลของ TRCLOUD ที่ https://www.trcloud.org/document/privacy.php นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติของ TRCLOUD ต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้บริการ

6.2 คุณตกลงว่าจะใช้ข้อมูลของคุณตามนโยบายส่วนบุคคลของ TRCLOUD

7. เนื้อหาในบริการ

7.1 คุณเข้าใจดีว่าข้อมูลทั้งหมด (เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ภาพถ่าย กราฟฟิก วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ) ซึ่งคุณอาจมีสิทธิ์เข้าถึงโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

7.2 คุณควรทราบว่าเนื้อหาที่นำเสนอต่อคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณาในบริการและเนื้อหาที่มีผู้สนับสนุนภายในบริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของผู้สนับสนุนหรือผู้โฆษณาที่ให้เนื้อหานั้นแก่ TRCLOUD (หรือโดยบุคคลหรือบริษัทอื่นในนาม) ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่า ให้เช่า ให้ยืม ขาย แจกจ่าย หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน) เว้นแต่คุณจะได้รับแจ้งจาก TRCLOUD หรือจากเจ้าของเนื้อหานั้นให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ตามข้อตกลงแยกต่างหาก

7.3 TRCLOUD ขอสงวนสิทธิ์ (แต่จะไม่มีภาระผูกพัน) ในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย กรอง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ออกจากบริการใดๆ สำหรับบริการบางอย่าง TRCLOUD อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการกรองเนื้อหาทางสำหรับเนื้อหาที่ละเมิดกฏหมาย ขัดต่อขนบธรรมเนียมที่ดีงาม หรือ เนื้อหาที่ละเมิดการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น

7.4 คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ TRCLOUD ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ) สำหรับเนื้อหาที่คุณสร้าง ส่ง หรือแสดง ในระหว่างที่ใช้บริการและผลลัพธ์ของการกระทำของคุณ (รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ TRCLOUD อาจได้รับ)

8. กรรมสิทธิ์

8.1 คุณยินยอมและยอมรับว่า TRCLOUD เป็นเจ้าของสิทธิ์ตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ (ไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นอาจมีอยู่ ณ ที่ใดในโลกก็ตาม)

8.2 ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดนี้ที่ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นตราสินค้าของ TRCLOUD เว้นแต่คุณจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรกับ TRCLOUD

8.3 หากคุณได้รับสิทธิ์อย่างชัดแจ้งให้ใช้คุณลักษณะของตราสินค้าใดๆ ดังกล่าว ตามข้อตกลงที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ TRCLOUD คุณยอมรับว่าการใช้คุณลักษณะดังกล่าวของคุณจะเป็นไปตามข้อตกลงนั้น บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องใดๆ ของข้อกำหนดนี้ และหลักเกณฑ์การใช้คุณลักษณะที่เป็นตราสินค้าของ TRCLOUD ตามที่มีการอัปเดตเป็นระยะๆ

8.4 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่นำออก ปิดบัง หรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) ซึ่งอาจแนบหรือมีอยู่ภายในบริการ

8.5 คุณยอมรับว่าในการใช้บริการ คุณจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรใดๆ ในลักษณะที่มีเจตนาจะก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมาย ชื่อ หรือตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TRCLOUD

9. สัญญาอนุญาตจาก TRCLOUD

9.1 TRCLOUD ให้สัญญาอนุญาตส่วนบุคคลทั่วโลก ซึ่งไม่จำกัดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ โดยปราศจากค่ากรรมสิทธิ์ แก่คุณในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ TRCLOUD จัดเตรียมให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ TRCLOUD มอบให้แก่คุณ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) สัญญาอนุญาตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณสามารถใช้และเพลิดเพลินกับคุณประโยชน์ของบริการตามที่ TRCLOUD จัดเตรียมไว้ให้ ในลักษณะที่ข้อกำหนดนี้อนุญาตเท่านั้น

9.2 ภายใต้เงื่อนไขของวรรค 1.2 คุณต้องไม่ (และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด) คัดลอก แก้ไข สร้างผลงานต่อเนื่อง ย้อนกระบวนการผลิต แยกส่วนประกอบ หรือพยายามแยกรหัสที่มาของซอฟต์แวร์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในลักษณะอื่นใด เว้นแต่จะกฎหมายจะอนุญาตหรือกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง หรือเว้นแต่คุณจะได้รับหนังสือแจ้งเป็นกรณีเฉพาะจาก TRCLOUD ให้ดำเนินการดังกล่าวได้

9.3 ภายใต้เงื่อนไขของวรรค 1.2 คุณไม่สามารถโอน (หรือให้อนุญาตช่วง) สิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ ให้ผลประโยชน์ในหลักประกันที่มีต่อสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ หรือโอนส่วนหนึ่งส่วนใดของสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณในลักษณะอื่น เว้นแต่ TRCLOUD จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณดำเนินการดังกล่าวได้เป็นกรณีเฉพาะ

10. สัญญาอนุญาตให้ใช้เนื้อหาจากคุณ

10.1 คุณรักษาไว้ซึ่งลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นใดที่คุณมีอยู่แล้วในเนื้อหาที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านบริการนี้

11. การอัปเดตซอฟต์แวร์

11.1 ซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อาจมีการปรับปรุง แก้ไข จากTRCLOUD โดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ การอัปเดตเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น และอาจอยู่ในรูปของการแก้ไขข้อบกพร่อง ฟังก์ชันที่ปรับปรุงใหม่ โมดูลซอฟต์แวร์ใหม่ และเวอร์ชันใหม่ คุณตกลงที่จะรับการอัปเดตดังกล่าว (และอนุญาตให้ TRCLOUD จัดส่งการอัปเดตเหล่านี้ถึงคุณ) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการ

12. การสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ TRCLOUD

12.1 ข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือ TRCLOUD ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

12.2 TRCLOUD อาจยกเลิกข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณเมื่อใดก็ได้ในกรณีต่อไปนี้:

(ก) คุณได้ละเมิดบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ (หรือได้กระทำการในลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อกำหนดนี้) หรือ

(ข) TRCLOUD จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่การให้บริการแก่คุณเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หรือกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย) หรือ

(ค) พันธมิตรที่ร่วมมือกับ TRCLOUD ในการเสนอบริการนี้แก่คุณได้ยกเลิกความสัมพันธ์กับ TRCLOUD หรือยุติการให้บริการแก่คุณ หรือ

(ง) TRCLOUD กำลังอยู่ระหว่างการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้ในประเทศที่คุณพำนักอาศัยหรือที่คุณใช้บริการ หรือ

(จ) การให้บริการแก่คุณโดย TRCLOUD เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป ตามความเห็นของ TRCLOUD

12.3 ไม่มีส่วนใดในวรรคนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของ TRCLOUD เกี่ยวกับการให้บริการภายใต้วรรค 4 ของข้อกำหนดนี้

12.4 เมื่อข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นสุดลง สิทธิ์ ภาระผูกพัน และความรับผิดตามกฎหมายทั้งหมดที่คุณและ TRCLOUD ได้รับประโยชน์จาก อยู่ภายใต้บังคับ (หรือที่ได้สะสมไว้ในระหว่างช่วงเวลาที่ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับ) หรือที่มีการแจ้งต่ออายุอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนด จะไม่ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดนี้ และบทบัญญัติของย่อหน้า 19.7 จะยังคงมีผลบังคับใช้กับสิทธิ์ ภาระผูกพัน และความรับผิดดังกล่าวโดยไม่มีกำหนด

13. การยกเว้นการรับประกัน

13.1 คุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่าคุณใช้บริการนี้ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง และบริการนี้มีให้ "ตามสภาพ" และ “ตามที่มีอยู่”

13.2 กล่าวโดยชัดเจนคือ TRCLOUD บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และผู้ให้อนุญาต มิได้รับรองหรือรับประกันต่อคุณว่า:

(ก) การใช้บริการของคุณจะเป็นไปตามความต้องการของคุณ

(ข) การใช้บริการของคุณจะไม่มีการขัดข้อง ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

(ค) ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับเนื่องจากการใช้บริการนี้จะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และ

(ง) ข้อบกพร่องในการทำงานหรือฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มอบให้แก่คุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการจะได้รับการแก้ไข

13.3เนื้อหาใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้มาในลักษณะอื่นโดยผ่านการใช้บริการนี้ อยู่ภายใต้การพิจารณาและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์อื่น หรือการสูญหายของข้อมูล อันเกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ดังกล่าว

13.4 ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษร ที่คุณได้รับจาก TRCLOUD หรือโดยผ่านหรือจากบริการนี้ ที่จะก่อให้เกิดการรับประกันที่ไม่มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้

13.5 นอกจากนี้ TRCLOUD ยังละเว้นการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้า ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ และการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์

14. ข้อจำกัดความรับผิด

14.1 ภายใต้บทบัญญัติข้อ 13 ข้างต้น คุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่า TRCLOUD บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และผู้ให้อนุญาต จะไม่มีส่วนรับผิดต่อคุณสำหรับ:

(ก) ความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เกิดขึ้นเอง หรือเป็นกรณีพิเศษ เป็นผลจากเหตุการณ์อื่น หรือเป็นข้อยกเว้น ซึ่งอาจเกิดจากคุณ ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใดและภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) การสูญเสียภาพลักษณ์อันดีหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ

(ข) ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจาก:

(I) การพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือเนื่องจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมระหว่างคุณและผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนที่มีโฆษณาแสดงอยู่บนบริการนี้

(II) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ TRCLOUD อาจกระทำต่อบริการ (หรือคุณลักษณะใดๆ ภายในบริการ) เป็นการถาวรหรือชั่วคราว

(III) การลบ ความเสียหาย หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บเนื้อหาใดๆ และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ ที่เก็บรักษาหรือส่งโดยหรือผ่านการใช้บริการนี้

(IV) การที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องแก่ TRCLOUD

(V) การที่คุณไม่สามารถรักษาความปลอดภัยและความลับของรหัสผ่านหรือรายละเอียดบัญชีของคุณ

14.2 ข้อจำกัดเกี่ยวกับความรับผิดของ TRCLOUD ที่มีต่อคุณในย่อหน้า 14.1 ข้างต้นจะมีผลบังคับ แม้ว่า TRCLOUD จะได้รับแจ้งหรือควรจะทราบถึงความเป็นไปได้ของการเกิดความสูญเสียดังกล่าวแล้วก็ตาม

15. นโยบายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

15.1 TRCLOUD มีนโยบายที่จะตอบสนองต่อการแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นไปตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

15.2 TRCLOUD กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการร้องเรียนเรื่องเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับธุรกิจโฆษณาของ TRCLOUD

16. การโฆษณา

16.1 บริการบางประเภทได้รับการสนับสนุนจากรายได้ค่าโฆษณา และอาจแสดงโฆษณาและการส่งเสริมการขาย โฆษณาเหล่านี้อาจมีการกำหนดเป้าหมายไปยังเนื้อหาของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในบริการ การค้นหาที่กระทำผ่านบริการนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ

16.2 ลักษณะ โหมด และขอบเขตของการโฆษณาโดย TRCLOUD บนบริการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเป็นการเฉพาะ

16.3 ในการพิจารณาของ TRCLOUD เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้บริการนี้ คุณยอมรับว่า TRCLOUD อาจวางโฆษณาดังกล่าวไว้บนบริการได้

17. เนื้อหาอื่นๆ

17.1 บริการนี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือเนื้อหา หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ TRCLOUD อาจไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลใดๆ ที่ให้บริการโดยบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ TRCLOUD

17.2 คุณยินยอมและยอมรับว่า TRCLOUD ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกใดๆ ดังกล่าว และไม่ได้รับรองโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่บนหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

17.3 คุณยินยอมและยอมรับว่า TRCLOUD ไม่มีส่วนรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากคุณ โดยเป็นผลมาจากความพร้อมใช้งานของไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว หรือเป็นผลมาจากการที่คุณพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ บน หรือที่พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

18. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด

18.1 TRCLOUD อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเป็นระยะๆ

18.2 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า หากคุณใช้บริการนี้หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมแล้ว TRCLOUD จะถือว่าการใช้งานของคุณเป็นการยอมรับข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้รับการอัปเดต

19. ข้อกำหนดทั่วไปตามกฎหมาย

19.1 ในบางครั้งเมื่อคุณใช้บริการนี้ คุณอาจใช้บริการหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ หรือซื้อสินค้า ซึ่งจัดหาให้โดยบุคคลหรือบริษัทอื่น (โดยเป็นผลมาจากหรือโดยผ่านการใช้บริการนี้) การใช้บริการ ซอฟต์แวร์ หรือสินค้าอื่นๆ ดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดแยกต่างหากระหว่างคุณและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างคุณกับบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ เหล่านี้

19.2 ข้อกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงตามกฎหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ระหว่างคุณและ TRCLOUD และควบคุมการใช้บริการของคุณ (แต่ไม่รวมบริการใดๆ ที่ TRCLOUD อาจมอบให้คุณภายใต้ข้อตกลงที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก) และมีผลแทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและ TRCLOUD ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการนี้

19.3 คุณยอมรับว่า TRCLOUD อาจมีข้อความแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งรวมถึงข้อความที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดนี้ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรือโดยการโพสต์บนบริการนี้

19.4 คุณยอมรับว่า หาก TRCLOUD มิได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหรือการชดเชยใดๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดนี้ (หรือที่ TRCLOUD มีผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) จะไม่ถือเป็นการยกเว้นสิทธิ์ของ TRCLOUD อย่างเป็นทางการ และสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าวจะยังคงมีอยู่สำหรับ TRCLOUD

19.5 หากศาลยุติธรรมที่มีอำนาจตัดสินในเรื่องนี้ พิพากษาว่าบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับ บทบัญญัตินั้นจะถูกลบออกจากข้อกำหนดนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนี้ บทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้

19.6 คุณยินยอมและยอมรับว่า สมาชิกแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่ TRCLOUD เป็นบริษัทแม่ จะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามสำหรับข้อกำหนดนี้ และบริษัทอื่นๆ ดังกล่าวจะมีสิทธิ์บังคับใช้โดยตรงและอาศัยบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ ซึ่งให้ผลประโยชน์แก่ (หรือสิทธิ์ที่เป็นประโยชน์แก่) พวกเขา นอกเหนือจากนี้ ไม่มีบุคคลหรือบริษัทอื่นใดที่จะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามสำหรับข้อกำหนดนี้

20. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับส่วนขยายของ TRCLOUD

20.1 ข้อกำหนดภายใต้หัวข้อนี้มีผลเมื่อคุณติดตั้งส่วนขยายบน TRCLOUD ส่วนขยายคือโปรแกรมซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่พัฒนาโดย TRCLOUD หรือบุคคลที่สาม ซึ่งสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงฟังก์ชันของ TRCLOUD

20.2 TRCLOUD อาจตรวจสอบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ที่ให้บริการโดย TRCLOUD หรือบุคคลที่สาม) เป็นระยะๆ เพื่อตรวจดูว่ามีการอัปเดตสำหรับส่วนขยายหรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบกพร่องหรือฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ คุณยอมรับว่าจะมีการร้องขอ ดาวน์โหลด และติดตั้งการอัปเดตดังกล่าวโดยอัตโนมัติ โดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

20.3 ในบางครั้ง TRCLOUD อาจพบส่วนขยายที่ละเมิดข้อกำหนดหรือข้อตกลงทางกฎหมาย กฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ สำหรับผู้พัฒนาของ TRCLOUD จะตรวจสอบส่วนขยายดังกล่าวเป็นครั้งคราว คุณยอมรับว่า TRCLOUD อาจปิดการใช้งานหรือนำส่วนขยายใดๆ ออกจากระบบตามที่เห็นสมควร

ข้อกำหนดการให้บริการของ TRCLOUD

แก้ไขล่าสุดเมื่อ: 5 มกราคม 2559

1. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ TRCLOUD

1.1 การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ บริการ และเว็บไซต์ของ TRCLOUD (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “บริการ” ในเอกสารนี้และไม่รวมบริการอื่นๆ ที่ TRCLOUD มอบให้แก่คุณภายใต้ข้อตกลงที่เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก) จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างคุณและ TRCLOUD “TRCLOUD” หมายถึง บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 1235 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เอกสารนี้อธิบายถึงการจัดทำข้อตกลงและระบุเงื่อนไขบางอย่างของข้อตกลงดังกล่าว

1.2 ข้อตกลงระหว่างคุณกับ TRCLOUD จะรวมถึงข้อกำหนดในการให้บริการที่ระบุอยู่ในเอกสารนี้เป็นอย่างน้อยเสมอ เว้นแต่จะตกลงโดยเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่นกับ TRCLOUD ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดทั่วไป”

1.3 ข้อตกลงระหว่างคุณกับ TRCLOUD จะรวมถึงข้อกำหนดที่ระบุไว้ด้านล่างในข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ TRCLOUD และข้อกำหนดของประกาศทางกฎหมายใดๆ ที่มีผลบังคับของบริการนี้ นอกเหนือจากข้อกำหนดทั่วไป ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดเพิ่มเติม” ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับบริการหนึ่งบริการใด คุณจะสามารถเข้าถึงข้อกำหนดดังกล่าวเพื่ออ่านภายใน หรือโดยผ่านการใช้บริการนั้น

1.4 ข้อกำหนดทั่วไป รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติม เป็นส่วนประกอบของข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณและ TRCLOUD เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ เป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน ข้อตกลงทางกฎหมายดังกล่าวต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “ข้อกำหนด”

1.5 หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดเพิ่มเติมกับข้อกำหนดทั่วไป ข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีผลบังคับสำหรับบริการนั้น

2. การยอมรับข้อกำหนด

2.1 ในการใช้บริการ คุณจะต้องยอมรับข้อกำหนดก่อน มิฉะนั้น คุณจะไม่สามารถใช้บริการได้

2.2 คุณสามารถยอมรับข้อกำหนดได้โดย:

(ก) คลิกเพื่อยอมรับหรือเห็นด้วยกับข้อกำหนด โดย TRCLOUD จะจัดเตรียมตัวเลือกนี้ไว้ให้คุณในอินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับบริการใดๆ หรือ

(ข) โดยการใช้บริการจริง ในกรณีนี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่า TRCLOUD จะถือว่าการใช้บริการของคุณเป็นการยอมรับข้อกำหนดนับจากจุดนั้นเป็นต้นไป

3. ภาษาของข้อกำหนด

3.1 ในกรณีที่ TRCLOUD ได้จัดเตรียมฉบับแปลของข้อกำหนดภาษาไทยไว้ให้คุณ คุณยอมรับว่าฉบับแปลนั้นจัดเตรียมไว้ให้คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และข้อกำหนดฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ TRCLOUD

3.2 หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างข้อกำหนดฉบับภาษาไทยและฉบับแปล ฉบับภาษาไทยจะมีผลบังคับ

4. การให้บริการโดย TRCLOUD

4.1 TRCLOUD มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ คุณยินยอมและยอมรับว่ารูปแบบและลักษณะของบริการที่ TRCLOUD ให้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.2 ในฐานะส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องดังกล่าว คุณยินยอมและยอมรับว่า TRCLOUD อาจเพิ่มหรือลดฟังก์ชั่นบางประการ และบริการต่างๆที่ TRCLOUD มอบให้ แก่คุณหรือแก่ผู้ใช้โดยทั่วไป ภายใต้การพิจารณาของ TRCLOUD แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4.3 คุณยินยอมและยอมรับว่า หาก TRCLOUD ปิดการเข้าถึงบัญชีของคุณ คุณอาจถูกป้องกันไม่ให้เข้าถึงบริการ รายละเอียดบัญชีของคุณ หรือไฟล์ใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของคุณ

5. การใช้บริการโดยคุณ

5.1 คุณยอมรับว่าจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตาม (ก) ข้อกำหนดและ (ข) กฎหมาย ข้อบังคับ หรือหลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

5.2 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ขัดขวางหรือรบกวนบริการ (หรือเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ)

5.3 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ได้รับเอกสารอนุญาติจาก TRCLOUD

5.4 คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ TRCLOUD ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ) สำหรับการละเมิดภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและผลลัพธ์ (รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ TRCLOUD อาจได้รับ) ของการละเมิดดังกล่าว

6. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

6.1 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลของ TRCLOUD โปรดอ่านนโยบายส่วนบุคคลของ TRCLOUD ที่ https://www.trcloud.org/document/privacy.php นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติของ TRCLOUD ต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้บริการ

6.2 คุณตกลงว่าจะใช้ข้อมูลของคุณตามนโยบายส่วนบุคคลของ TRCLOUD

7. เนื้อหาในบริการ

7.1 คุณเข้าใจดีว่าข้อมูลทั้งหมด (เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ภาพถ่าย กราฟฟิก วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ) ซึ่งคุณอาจมีสิทธิ์เข้าถึงโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

7.2 คุณควรทราบว่าเนื้อหาที่นำเสนอต่อคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโฆษณาในบริการและเนื้อหาที่มีผู้สนับสนุนภายในบริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของผู้สนับสนุนหรือผู้โฆษณาที่ให้เนื้อหานั้นแก่ TRCLOUD (หรือโดยบุคคลหรือบริษัทอื่นในนาม) ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่า ให้เช่า ให้ยืม ขาย แจกจ่าย หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าว (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน) เว้นแต่คุณจะได้รับแจ้งจาก TRCLOUD หรือจากเจ้าของเนื้อหานั้นให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ตามข้อตกลงแยกต่างหาก

7.3 TRCLOUD ขอสงวนสิทธิ์ (แต่จะไม่มีภาระผูกพัน) ในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย กรอง เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ออกจากบริการใดๆ สำหรับบริการบางอย่าง TRCLOUD อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการกรองเนื้อหาทางสำหรับเนื้อหาที่ละเมิดกฏหมาย ขัดต่อขนบธรรมเนียมที่ดีงาม หรือ เนื้อหาที่ละเมิดการใช้งานของผู้ใช้งานอื่น

7.4 คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว (และ TRCLOUD ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามใดๆ) สำหรับเนื้อหาที่คุณสร้าง ส่ง หรือแสดง ในระหว่างที่ใช้บริการและผลลัพธ์ของการกระทำของคุณ (รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายที่ TRCLOUD อาจได้รับ)

8. กรรมสิทธิ์

8.1 คุณยินยอมและยอมรับว่า TRCLOUD เป็นเจ้าของสิทธิ์ตามกฎหมาย กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในบริการ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ (ไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าสิทธิ์เหล่านั้นอาจมีอยู่ ณ ที่ใดในโลกก็ตาม)

8.2 ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดนี้ที่ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เป็นตราสินค้าของ TRCLOUD เว้นแต่คุณจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรกับ TRCLOUD

8.3 หากคุณได้รับสิทธิ์อย่างชัดแจ้งให้ใช้คุณลักษณะของตราสินค้าใดๆ ดังกล่าว ตามข้อตกลงที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับ TRCLOUD คุณยอมรับว่าการใช้คุณลักษณะดังกล่าวของคุณจะเป็นไปตามข้อตกลงนั้น บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องใดๆ ของข้อกำหนดนี้ และหลักเกณฑ์การใช้คุณลักษณะที่เป็นตราสินค้าของ TRCLOUD ตามที่มีการอัปเดตเป็นระยะๆ

8.4 คุณยอมรับว่าคุณจะไม่นำออก ปิดบัง หรือแก้ไขประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ใดๆ (รวมถึงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) ซึ่งอาจแนบหรือมีอยู่ภายในบริการ

8.5 คุณยอมรับว่าในการใช้บริการ คุณจะไม่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ของบริษัทหรือองค์กรใดๆ ในลักษณะที่มีเจตนาจะก่อให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมาย ชื่อ หรือตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้ดำเนินการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TRCLOUD

9. สัญญาอนุญาตจาก TRCLOUD

9.1 TRCLOUD ให้สัญญาอนุญาตส่วนบุคคลทั่วโลก ซึ่งไม่จำกัดและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ โดยปราศจากค่ากรรมสิทธิ์ แก่คุณในการใช้ซอฟต์แวร์ที่ TRCLOUD จัดเตรียมให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ TRCLOUD มอบให้แก่คุณ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ซอฟต์แวร์”) สัญญาอนุญาตนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณสามารถใช้และเพลิดเพลินกับคุณประโยชน์ของบริการตามที่ TRCLOUD จัดเตรียมไว้ให้ ในลักษณะที่ข้อกำหนดนี้อนุญาตเท่านั้น

9.2 ภายใต้เงื่อนไขของวรรค 1.2 คุณต้องไม่ (และต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใด) คัดลอก แก้ไข สร้างผลงานต่อเนื่อง ย้อนกระบวนการผลิต แยกส่วนประกอบ หรือพยายามแยกรหัสที่มาของซอฟต์แวร์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดในลักษณะอื่นใด เว้นแต่จะกฎหมายจะอนุญาตหรือกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง หรือเว้นแต่คุณจะได้รับหนังสือแจ้งเป็นกรณีเฉพาะจาก TRCLOUD ให้ดำเนินการดังกล่าวได้

9.3 ภายใต้เงื่อนไขของวรรค 1.2 คุณไม่สามารถโอน (หรือให้อนุญาตช่วง) สิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ ให้ผลประโยชน์ในหลักประกันที่มีต่อสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ หรือโอนส่วนหนึ่งส่วนใดของสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณในลักษณะอื่น เว้นแต่ TRCLOUD จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้คุณดำเนินการดังกล่าวได้เป็นกรณีเฉพาะ

10. สัญญาอนุญาตให้ใช้เนื้อหาจากคุณ

10.1 คุณรักษาไว้ซึ่งลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่นใดที่คุณมีอยู่แล้วในเนื้อหาที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านบริการนี้

11. การอัปเดตซอฟต์แวร์

11.1 ซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อาจมีการปรับปรุง แก้ไข จากTRCLOUD โดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ การอัปเดตเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น และอาจอยู่ในรูปของการแก้ไขข้อบกพร่อง ฟังก์ชันที่ปรับปรุงใหม่ โมดูลซอฟต์แวร์ใหม่ และเวอร์ชันใหม่ คุณตกลงที่จะรับการอัปเดตดังกล่าว (และอนุญาตให้ TRCLOUD จัดส่งการอัปเดตเหล่านี้ถึงคุณ) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการ

12. การสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ TRCLOUD

12.1 ข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือ TRCLOUD ตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

12.2 TRCLOUD อาจยกเลิกข้อตกลงทางกฎหมายกับคุณเมื่อใดก็ได้ในกรณีต่อไปนี้:

(ก) คุณได้ละเมิดบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ (หรือได้กระทำการในลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติของข้อกำหนดนี้) หรือ

(ข) TRCLOUD จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่การให้บริการแก่คุณเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หรือกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย) หรือ

(ค) พันธมิตรที่ร่วมมือกับ TRCLOUD ในการเสนอบริการนี้แก่คุณได้ยกเลิกความสัมพันธ์กับ TRCLOUD หรือยุติการให้บริการแก่คุณ หรือ

(ง) TRCLOUD กำลังอยู่ระหว่างการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้ในประเทศที่คุณพำนักอาศัยหรือที่คุณใช้บริการ หรือ

(จ) การให้บริการแก่คุณโดย TRCLOUD เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป ตามความเห็นของ TRCLOUD

12.3 ไม่มีส่วนใดในวรรคนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิ์ของ TRCLOUD เกี่ยวกับการให้บริการภายใต้วรรค 4 ของข้อกำหนดนี้

12.4 เมื่อข้อกำหนดเหล่านี้สิ้นสุดลง สิทธิ์ ภาระผูกพัน และความรับผิดตามกฎหมายทั้งหมดที่คุณและ TRCLOUD ได้รับประโยชน์จาก อยู่ภายใต้บังคับ (หรือที่ได้สะสมไว้ในระหว่างช่วงเวลาที่ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับ) หรือที่มีการแจ้งต่ออายุอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนด จะไม่ได้รับผลกระทบจากการสิ้นสุดนี้ และบทบัญญัติของย่อหน้า 19.7 จะยังคงมีผลบังคับใช้กับสิทธิ์ ภาระผูกพัน และความรับผิดดังกล่าวโดยไม่มีกำหนด

13. การยกเว้นการรับประกัน

13.1 คุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่าคุณใช้บริการนี้ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง และบริการนี้มีให้ "ตามสภาพ" และ “ตามที่มีอยู่”

13.2 กล่าวโดยชัดเจนคือ TRCLOUD บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และผู้ให้อนุญาต มิได้รับรองหรือรับประกันต่อคุณว่า:

(ก) การใช้บริการของคุณจะเป็นไปตามความต้องการของคุณ

(ข) การใช้บริการของคุณจะไม่มีการขัดข้อง ตรงเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด

(ค) ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้รับเนื่องจากการใช้บริการนี้จะมีความถูกต้องหรือเชื่อถือได้ และ

(ง) ข้อบกพร่องในการทำงานหรือฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มอบให้แก่คุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการจะได้รับการแก้ไข

13.3เนื้อหาใดๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้มาในลักษณะอื่นโดยผ่านการใช้บริการนี้ อยู่ภายใต้การพิจารณาและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์อื่น หรือการสูญหายของข้อมูล อันเกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ ดังกล่าว

13.4 ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษร ที่คุณได้รับจาก TRCLOUD หรือโดยผ่านหรือจากบริการนี้ ที่จะก่อให้เกิดการรับประกันที่ไม่มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดนี้

13.5 นอกจากนี้ TRCLOUD ยังละเว้นการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันและเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณค่าการเป็นสินค้า ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ และการไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์

14. ข้อจำกัดความรับผิด

14.1 ภายใต้บทบัญญัติข้อ 13 ข้างต้น คุณเข้าใจอย่างชัดเจนและยอมรับว่า TRCLOUD บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ และผู้ให้อนุญาต จะไม่มีส่วนรับผิดต่อคุณสำหรับ:

(ก) ความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม เกิดขึ้นเอง หรือเป็นกรณีพิเศษ เป็นผลจากเหตุการณ์อื่น หรือเป็นข้อยกเว้น ซึ่งอาจเกิดจากคุณ ไม่ว่าจะเนื่องจากสาเหตุใดและภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียกำไร (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม) การสูญเสียภาพลักษณ์อันดีหรือชื่อเสียงทางธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือบริการทดแทน หรือความสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ

(ข) ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจาก:

05/01/2016 (I) การพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของโฆษณาใดๆ หรือเนื่องจากความสัมพันธ์หรือธุรกรรมระหว่างคุณและผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุนที่มีโฆษณาแสดงอยู่บนบริการนี้

(II) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ TRCLOUD อาจกระทำต่อบริการ (หรือคุณลักษณะใดๆ ภายในบริการ) เป็นการถาวรหรือชั่วคราว

(III) การลบ ความเสียหาย หรือความล้มเหลวในการจัดเก็บเนื้อหาใดๆ และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ ที่เก็บรักษาหรือส่งโดยหรือผ่านการใช้บริการนี้

(IV) การที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องแก่ TRCLOUD

(V) การที่คุณไม่สามารถรักษาความปลอดภัยและความลับของรหัสผ่านหรือรายละเอียดบัญชีของคุณ

14.2 ข้อจำกัดเกี่ยวกับความรับผิดของ TRCLOUD ที่มีต่อคุณในย่อหน้า 14.1 ข้างต้นจะมีผลบังคับ แม้ว่า TRCLOUD จะได้รับแจ้งหรือควรจะทราบถึงความเป็นไปได้ของการเกิดความสูญเสียดังกล่าวแล้วก็ตาม

15. นโยบายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

15.1 TRCLOUD มีนโยบายที่จะตอบสนองต่อการแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นไปตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

15.2 TRCLOUD กำหนดขั้นตอนปฏิบัติในการร้องเรียนเรื่องเครื่องหมายการค้าเกี่ยวกับธุรกิจโฆษณาของ TRCLOUD

16. การโฆษณา

16.1 บริการบางประเภทได้รับการสนับสนุนจากรายได้ค่าโฆษณา และอาจแสดงโฆษณาและการส่งเสริมการขาย โฆษณาเหล่านี้อาจมีการกำหนดเป้าหมายไปยังเนื้อหาของข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในบริการ การค้นหาที่กระทำผ่านบริการนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ

16.2 ลักษณะ โหมด และขอบเขตของการโฆษณาโดย TRCLOUD บนบริการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเป็นการเฉพาะ

16.3 ในการพิจารณาของ TRCLOUD เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้บริการนี้ คุณยอมรับว่า TRCLOUD อาจวางโฆษณาดังกล่าวไว้บนบริการได้

17. เนื้อหาอื่นๆ

17.1 บริการนี้อาจมีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือเนื้อหา หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ TRCLOUD อาจไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลใดๆ ที่ให้บริการโดยบริษัทหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ TRCLOUD

17.2 คุณยินยอมและยอมรับว่า TRCLOUD ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกใดๆ ดังกล่าว และไม่ได้รับรองโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่บนหรือพร้อมใช้งานจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

17.3 คุณยินยอมและยอมรับว่า TRCLOUD ไม่มีส่วนรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากคุณ โดยเป็นผลมาจากความพร้อมใช้งานของไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกดังกล่าว หรือเป็นผลมาจากการที่คุณพึ่งพาความครบถ้วนสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือการมีอยู่ของโฆษณา ผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ บน หรือที่พร้อมใช้งานจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว

18. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด

18.1 TRCLOUD อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเป็นระยะๆ

18.2 คุณเข้าใจดีและยอมรับว่า หากคุณใช้บริการนี้หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมแล้ว TRCLOUD จะถือว่าการใช้งานของคุณเป็นการยอมรับข้อกำหนดทั่วไปหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้รับการอัปเดต

19. ข้อกำหนดทั่วไปตามกฎหมาย

19.1 ในบางครั้งเมื่อคุณใช้บริการนี้ คุณอาจใช้บริการหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ หรือซื้อสินค้า ซึ่งจัดหาให้โดยบุคคลหรือบริษัทอื่น (โดยเป็นผลมาจากหรือโดยผ่านการใช้บริการนี้) การใช้บริการ ซอฟต์แวร์ หรือสินค้าอื่นๆ ดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดแยกต่างหากระหว่างคุณและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดนี้จะไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างคุณกับบริษัทหรือบุคคลอื่นๆ เหล่านี้

19.2 ข้อกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงตามกฎหมายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ระหว่างคุณและ TRCLOUD และควบคุมการใช้บริการของคุณ (แต่ไม่รวมบริการใดๆ ที่ TRCLOUD อาจมอบให้คุณภายใต้ข้อตกลงที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหาก) และมีผลแทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและ TRCLOUD ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการนี้

19.3 คุณยอมรับว่า TRCLOUD อาจมีข้อความแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งรวมถึงข้อความที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดนี้ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรือโดยการโพสต์บนบริการนี้

19.4 คุณยอมรับว่า หาก TRCLOUD มิได้ใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหรือการชดเชยใดๆ ที่มีอยู่ในข้อกำหนดนี้ (หรือที่ TRCLOUD มีผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) จะไม่ถือเป็นการยกเว้นสิทธิ์ของ TRCLOUD อย่างเป็นทางการ และสิทธิ์หรือการเยียวยาดังกล่าวจะยังคงมีอยู่สำหรับ TRCLOUD

19.5 หากศาลยุติธรรมที่มีอำนาจตัดสินในเรื่องนี้ พิพากษาว่าบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับ บทบัญญัตินั้นจะถูกลบออกจากข้อกำหนดนี้ โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของข้อกำหนดนี้ บทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้

19.6 คุณยินยอมและยอมรับว่า สมาชิกแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่ TRCLOUD เป็นบริษัทแม่ จะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามสำหรับข้อกำหนดนี้ และบริษัทอื่นๆ ดังกล่าวจะมีสิทธิ์บังคับใช้โดยตรงและอาศัยบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ ซึ่งให้ผลประโยชน์แก่ (หรือสิทธิ์ที่เป็นประโยชน์แก่) พวกเขา นอกเหนือจากนี้ ไม่มีบุคคลหรือบริษัทอื่นใดที่จะเป็นผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลที่สามสำหรับข้อกำหนดนี้

20. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับส่วนขยายของ TRCLOUD

20.1 ข้อกำหนดภายใต้หัวข้อนี้มีผลเมื่อคุณติดตั้งส่วนขยายบน TRCLOUD ส่วนขยายคือโปรแกรมซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่พัฒนาโดย TRCLOUD หรือบุคคลที่สาม ซึ่งสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงฟังก์ชันของ TRCLOUD

20.2 TRCLOUD อาจตรวจสอบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ที่ให้บริการโดย TRCLOUD หรือบุคคลที่สาม) เป็นระยะๆ เพื่อตรวจดูว่ามีการอัปเดตสำหรับส่วนขยายหรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบกพร่องหรือฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ คุณยอมรับว่าจะมีการร้องขอ ดาวน์โหลด และติดตั้งการอัปเดตดังกล่าวโดยอัตโนมัติ โดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

20.3 ในบางครั้ง TRCLOUD อาจพบส่วนขยายที่ละเมิดข้อกำหนดหรือข้อตกลงทางกฎหมาย กฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ สำหรับผู้พัฒนาของ TRCLOUD จะตรวจสอบส่วนขยายดังกล่าวเป็นครั้งคราว คุณยอมรับว่า TRCLOUD อาจปิดการใช้งานหรือนำส่วนขยายใดๆ ออกจากระบบตามที่เห็นสมควร

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในระบบต่างๆภายในโปรแกรม TRCLOUD ซึ่งผู้ใดจะลอกเลียนแบบมิได้เว้นแต่ได้รับอนุญาติจากผู้ให้บริการ

บทความแนะนำ