TRCLOUD logo
  info@trcloud.co   02 370 1250

โปรแกรมบัญชี สำหรับ SHOPEE

โปรแกรมบัญชี TRCLOUD สำหรับ SHOPEE

SHOPEE เป็นแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซ มีสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ อยู่ภายใต้บริษัท Sea Group (ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Garena) ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2552 โดย Forrest Li Shopee เปิดตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่ประเทศสิงคโปร์ ในปีพ.ศ. 2558 และขยายไปยังประเทศมาเลเซีย ไทย ไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ บราซิล โดยให้บริการซื้อ และขายสินค้าออนไลน์แก่ผู้ใช้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน โดยมุ่งเน้นในแพลทฟอร์มโมบาย และโซเซียล

TRCLOUD เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะ ปฏิวัติ รูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูล โดยทำให้สามารถดึงข้อมูลจาก ระบบ SELL Center มาทำการบันทึกบัญชีได้ทันที เพื่อลดงานซ้ำซ้อนของผู้ประกอบการ


 ขอใบเสนอราคา & รายละเอียด

Seamless Integration

เชื่อมต่อระบบ Ecommerce กับการขายแบบ Offline ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Aging Report

เรามีรายงานติดตามลูกหนี้/เจ้าหนี้ ที่จะทำให้ท่านไม่พลาดการจัดการเรื่องการเงินอีกต่อไป

Full-Fledge Accounting

มาพร้อมกับโปรแกรมบัญชีเต็มรูปแบบสามารถใช้งานได้จนถึงการปิดงบบัญชี

Billing & Invoice

จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน และบันทึกบัญชีไปพร้อมกัน

Inventory Management

TRCLOUD มีระบบจัดการสินค้าแยกตามคลังสินค้า และคำนวณต้นทุนเพื่อการปรับปรุงยอด

Bank Statement Reconcile

ระบบตรวจสอบบัญชีแยกประเภทกับ Bank Statement โดยระบบจะหาจุดต่างให้อัตโนมัติ

TRCLOUD    

การเชื่อมต่อ SHOPEE กับโปรแกรมบัญชีไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

เริ่มใช้โปรแกรมบัญชี กับ SHOPEE

การเชื่อมต่อระบบ SHOPEE กับระบบ TRCLOUD ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำบัญชี โดยเชื่อมโยง Platform Ecommerce เข้ากับระบบบัญชี Cloud และยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ผลประกอบการได้อย่างเต็มที่ และเป็น Real-time การเชื่อมโยงดังกล่าวจะทำให้ข้อมูลทางบัญชีจะถูกอัพเดตอยู่ตลอดเวลา ทำให้คุณสามารถดูแลควบคุมองค์กรของคุณได้ดีขึ้น ทั้งยังทราบประมาณการณ์กำไรสุทธิของทั้งปีได้ก่อนถึงเวลาปิดงบการเงิน

  • ใช้ประโยชน์จากบัญชีได้เต็มที่
  • ทราบกำไร-ขาดทุนก่อนสิ้นปี
  • ช่วยดูแลสภาพคล่องขององค์กร
  • เชื่อมต่อ Ecommerce กับงาน Offline
  • เชื่อมต่อดึงข้อมุลได้ตามต้องการ
  • ลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน
  • เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • เชื่อมต่อกับ SHOPEE หลายเว็บไซต์

เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท ที.อาร์. สยามภัณฑ์ จำกัด เริ่มกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 โดยแต่เดิมดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ หจก ที.อาร์.สยาม ก่อนจะแปลงสภาพในปี พ.ศ.2535
โดยองค์กรเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหารวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

มาตรฐานสรรพากร

ซอฟต์แวรเฮ้าส์ หมายถึง ผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ เพื่อภาษีสรรพากร ของกรมสรรพากร ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 10 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อ ตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542

จำหน่ายซอฟต์แวร์มาตรฐานซอฟต์แวร์สรรพากร เลขที่ 0540
ดูเอกสาร

มาตรฐาน ISO/IEC 29110

เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ เพราะตัวมาตรฐานได้ถูกกำหนดมาเพื่อสร้างบทบาทควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งทางด้านการบริหารงานและทางด้านเทคนิคให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานที่สามารถลดต้นทุนในการบริหารและจัดการกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิต

ทั้งนี้ บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ได้รับการรับรองจาก
TÜV Nord, Hanover, Germany