โปรแกรมบัญชี TRCLOUD + POS pRoMiSe

pRoMiSe ถือเป็นคำตอบสำหรับธุรกิจร้านอาหารตั้งแต่ขนาดเล็กแบบมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว ไปจนถึงธุรกิจที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ ด้วยรูปแบบการสั่งสินค้าและซอฟต์แวร์ใช้งานหน้าร้านสำหรับแคชเชียร์ ซอฟต์แวร์ของ pRoMiSe สามารถปรับเพื่อให้เข้ากับความต้องการเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจลูกค้า

TRCLOUD เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะ ปฏิวัติ รูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูล โดยทำให้สามารถดึงข้อมูลจาก ระบบ Backoffice มาทำการบันทึกบัญชีได้ทันที เพื่อลดงานซ้ำซ้อนของผู้ประกอบการ


 ขอใบเสนอราคา & รายละเอียด

Seamless Integration

เชื่อมต่อระบบ POS ร้านอาหารกับระบบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Aging Report

เรามีรายงานติดตามลูกหนี้/เจ้าหนี้ ที่จะทำให้ท่านไม่พลาดการจัดการเรื่องการเงินอีกต่อไป

Full-Fledge Accounting

มาพร้อมกับโปรแกรมบัญชีเต็มรูปแบบสามารถใช้งานได้จนถึงการปิดงบบัญชี

Purchasing Management

ระบบควมคุมใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ การตั้งหนี้ การอนุมัติ การควบคุมภายใน รวมไปถึงการชำระเงิน

Inventory Management

TRCLOUD มีระบบจัดการสินค้าแยกตามคลังสินค้า และคำนวนต้นทุนเพื่อการปรับปรุงยอด

Bank Statement Reconcile

ระบบตรวจสอบบัญชีแยกประเภทกับ Bank Statement โดยระบบจะหาจุดต่างให้อัตโนมัติ

เริ่มใช้โปรแกรมบัญชี กับ pRoMiSe

การเชื่อมต่อระบบ pRoMiSe กับระบบ TRCLOUD ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำบัญชี โดยเชื่อมโยง POS ร้านอาหารเข้ากับระบบบัญชี Cloud และยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ผลประกอบการได้อย่างเต็มที่ และเป็น Real-time การเชื่อมโยงดังกล่าวจะทำให้ข้อมูลทางบัญชีจะถูกอัพเดตอยู่ตลอดเวลา ทำให้คุณสามารถดูแลควบคุมองค์กรของคุณได้ดีขึ้น ทั้งยังทราบประมาณการณ์กำไรสุทธิของทั้งปีได้ก่อนถึงเวลาปิดงบการเงิน

  • ใช้ประโยชน์จากบัญชีได้เต็มที่
  • ทราบกำไร-ขาดทุนก่อนสิ้นปี
  • ช่วยดูแลสภาพคล่องขององค์กร
  • ควบคุมกิจการได้แบบ Realtime
  • เชื่อมต่อดึงข้อมุลได้ตามต้องการ
  • ลดการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน
  • เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
  • เชื่อมต่อกับ pRoMiSe หลาย site ได้

เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท ที.อาร์. สยามภัณฑ์ จำกัด เริ่มกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 โดยแต่เดิมดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ หจก ที.อาร์.สยาม ก่อนจะแปลงสภาพในปี พ.ศ.2535
โดยองค์กรเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหารวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

มาตรฐานสรรพากร

ซอฟต์แวรเฮ้าส์ หมายถึง ผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ เพื่อภาษีสรรพากร ของกรมสรรพากร ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 10 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อ ตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542

จำหน่ายซอฟต์แวร์มาตรฐานซอฟต์แวร์สรรพากร เลขที่ 0540
ดูเอกสาร

มาตรฐาน ISO/IEC 29110

เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ให้แก่ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ เพราะตัวมาตรฐานได้ถูกกำหนดมาเพื่อสร้างบทบาทควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ทั้งทางด้านการบริหารงานและทางด้านเทคนิคให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นมาตรฐานที่สามารถลดต้นทุนในการบริหารและจัดการกระบวนการควบคุมคุณภาพการผลิต

ทั้งนี้ บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ได้รับการรับรองจาก
Société Générale de Surveillance