TRCLOUD

โปรแกรมบัญชีสมัยใหม่ ที่จะปฏิวัติรูปแบบการทำบัญชีให้เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว

เกี่ยวกับองค์กร

บริษัท ที.อาร์. สยามภัณฑ์ จำกัด เริ่มกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 โดยแต่เดิมดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ หจก ที.อาร์.สยาม ก่อนจะแปลงสภาพในปี พ.ศ.2535
โดยองค์กรเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยแก้ไขปัญหารวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ISO/IEC 29110

ISO ย่อมาจาก International Organization for Standardization คือ องค์การมาตรฐานสากล หรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน เป็นองค์กรที่ออกมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และอุตสาหกรรม ส่วนมาตรฐานที่องค์กรนี้ออกมา ก็ใช้ชื่อนำหน้าว่า ISO เช่น ISO 9000 และ ISO 14000 ซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยระบบบริหารคุณภาพ และระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

ทาง บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ไ้ดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการจัดองค์กร การบริหารงาน การผลิตตลอดจนการให้บริการมีระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำระบบและขอการรับรอง ISO ดูเอกสาร

มาตรฐานสรรพากร เลขที่ 0540

ตามที่กรมสรรพากรได้มีคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 643 /2556 และคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 378 /2543 (แก้ไขเพิ่มเติม โดย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.643/2556) กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน การลงรายการในรายงาน การเก็บใบกำกับภาษีและเอกสารหลักฐานอื่นที่ใช้ ประกอบการลงรายงานภาษีซื้อตามมาตรา 87 และมาตรา 87/3 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร

บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด จึงได้ทำการขึ้นทะเบียนให้ TRCLOUD เป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานสรรพากรเลขที่ 0540 ดูเอกสาร

รางวัลซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2558

TRCLOUD ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมประกวดในโครงการ Thailand ICT Awards ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ สนับสนุนโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

ชนะเลิศในหมวด Industrial Application
Thailand ICT Award 2015
view

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ได้จดทะเบียนการค้าในปี 2535 และ ในปี 2557 ได้ขึ้นทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมุ่งเน้นการให้บริการโปรแกรมบัญชี รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ

เครื่องหมาย DBD Registered เป็นเครื่องหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จดทะเบียนพาณิชย์และประสงค์จะได้รับเครื่องหมาย DBD Registered เพื่อรับรองความมีตัวตนและการจดทะเบียนพาณิชย์ ทำให้ผู้บริโภคเกิคความเชื่อมั่น

กิจกรรมประมวลผล และบริหารข้อมูล
กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
การให้เช่าพื้นที่ของคอมพิวเตอร์เป็นแม่ข่าย
การซื้อขายสินค้า/บริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดูเอกสาร

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์งานที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น โดยการแสดงออกตามประเภทงานลิขสิทธิ์ต่างๆ การได้มาซึ่งสิทธิในลิขสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยทันที นับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยไม่ต้องจดทะเบียน

เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด จึงได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โปรแกรมบัญชี TRCLOUD ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเป็นประเภทงาน วรรมกรรม มีลักษณะงานเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออก หนังสือรับรองการแจ้งลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ในการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์

เลขที่ 317560
ชื่อผลงาน TRCLOUD (ที อาร์ คลาวด์)
ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ / เครื่องหมายการค้า
ปฏิวัติรูปแบบการทำงาน

TRCLOUD เป็นโปรแกรมออนไลน์ที่ทันสมัย ทำให้ทำงานพร้อมกันได้หลายคน และมีการ Share ข้อมูลระหว่างบุคคลกรแบบ Real Time

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มีการพัฒนาโปรแกรม และ Algorithm ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

ใช้งานได้จริง ไม่มีข้อจำกัด

ใช้งานได้จริงจนถึงปิดบัญชี สร้างงบการเงินไม่ว่าจะเป็น งบแสดงสถานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน ฯลฯ
โดยไม่มีข้อจำกัดที่น่ารำคาญ

TRCLOUD - ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเปลี่ยนมาใช้

โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เป็นโปรแกรมที่ใช้งานบนอินเตอร์เน็ต (โปรแกรมบัญชีออนไลน์) จึงไม่ต้องมีการลงโปรแกรม และไม่ต้องทำการอัพเกรด เพราะผู้พัฒนาจะทำการอัพเกรดให้ตลอดเวลา โปรแกรมของเราเก็บข้อมูลบัญชีบนคลาวด์ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลเมื่อใดก็ได้ตราบที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และทำให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างตามมา เช่น

สำหรับสำนักงานบัญชี

สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากการ Sync ข้อมูลกับลูกค้า
สามารถทะยอย Update งานได้ทุกวัน
ทำงานน้อยลง ได้งานที่มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น

สำหรับผู้ประกอบการ

สามารถวางแผนภาษีได้ดีกว่าเดิม
ติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีทุกทีทุกเวลา
สามารถทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา (Mobile Office)
100%

ทำงานได้ทุกที่

100%

ยืดหยุ่นสูง

100%

ใช้งานง่าย

100%

ราคาประหยัด

ทีมงาน TR SIAMPUN CO.,LTD

โปรแกรมบัญชี TRCLOUD เกิดจากการผสมผสานระหว่างเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์และการบัญชี รวมถึงบุคลากรในฝ่ายต่างๆ
โดยทีมงานที่มีความหลากหลาย โดยผู้ขับเคลื่อนหลักมีดังนี้

PhD Cand, Massachusetts Institute of Technology, USA
BSc, University College London (UCL), UK
CK Ingold Awards, UK

Keng Developer

Master, University of Wollongong, Australia
Certificate, MIT Professional Education, USA

Pon Developer

Master, University of Wollongong, Australia
BSc, Assumption University, Thailand

Nok Web Developer

Principal, Fashion Design School
B.Ec., Ramkhamhaeng University, Thailand

Chu Designer & Consultant

Master, Chinese Culture University, Taiwan
B.Eng., Assumption University, Thailand

Pruet Graphic Designer

BSc, Lampang Rajabhat University, Thailand

Gibb Implementation Specialist


Mameaw Support

BBA, Kasem Bunditt University, Thailand
First Class Honour

Amp SupportFai Support