TRCLOUD TRAINING PROTOCOL


1. Add LINE@ สำหรับขอ live support

2. สมัคร Forum สำหรับตั้งคำถาม/ค้นหาคำถามเดิม

3. สร้าง Flowchart ตาม 3.1 TRAINING PROTOCOL / 3.2 OPTIONAL FLOWCHART

4. เริ่มสอนการใช้งานในรายละเอียดตาม Flowchart ที่วาดในข้อ 3

5. ตอบแบบสอบถาม FEEDBACK


# Time Topic
1 15 Min บทนำ
 • โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Database - Company - User ใน TRCLOUD
 • วิธีการเพิ่มบริษัทในระบบ TRCLOUD
 • การตั้งค่าเริ่มต้น
2 30 Min การใช้งานโมดูลการขาย & รายได้
 • การใช้งานเอกสารต่างๆ (QO,SO,BL,IV)
 • การตั้งสูตรบัญชีสำหรับ BL/IV
 • การดูรายงานประเภท QO,SO,B,R
 • การดูรายงานภาษีขาย และ T7
3 15 Min การใช้งานโมดูลการซื้อ & รายจ่าย
 • การใช้งานเอกสารต่างๆ (PR,PO,AP,EXP)
 • การตั้งสูตรบัญชีสำหรับ AP/EXP
 • การดูรายงานประเภท PR,PO,P,X
 • การดูรายงานภาษีซื้อ และ T8
4 15 Min การใช้งานโมดูลการเงิน
 • การใช้งานใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน (BN/RV)
 • การใช้งานระบบจ่ายเงิน (PV)
 • การจัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
 • การยื่นแบบหัก ณ ที่จ่ายด้วยการ Upload File
5 30 Min การใช้งานโมดูลคลังสินค้า
 • การใช้ ใบเบิก/รับ/ย้ายสินค้า
 • การคำนวนมูลค่าต้นทุนสินค้าย้อนหลัง
 • การปรับปรุงต้นทุนสินค้า
 • การใช้รายงาน W1, W3, W4, W5
6 30 Min การใช้งานโมดูลการบัญชี
 • การใช้ GL และการปรับปรุงบัญชี
 • การใช้รายงาน A1-A4, A8
 • การตรวจสอบบัญชีเพื่อหาการบันทึกบัญชีที่ผิดพลาด
 • การปิดบัญชี
7 15 Min การนำเข้าข้อมูลสำหรับการขึ้นระบบ
 • การนำเข้าข้อมูลเพื่อการตั้งต้นการใช้งาน
 • จัดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานในระบบ
8 30 Min ตอบคำถาม
Approximate Time Usage: 3 hrs

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด
1235 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
Tel: 02-370-1250
Email: info@trcloud.co