ลดหย่อนภาษี 200% depa โปรแกรมบัญชี


ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ประกาศมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ 100% สำหรับผู้ประกอบการ SME เมื่อซื้อหรือใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนักพัฒนาหรือผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ขึ้นทะเบียนกับ DEPA โดยภาษีที่หักต้องอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท [1]


ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กรมสรรพากร ขยายความเพิ่มเติมถึงคำว่าลดภาษี 200% ว่า หัก 100% เป็นค่าใช้จ่าย และหักค่าเสื่อมได้อีก 3 ปี รวมเป็น 200% [2]


โดยผู้ที่จะใช้สิทธิต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • ผู้ประกอบการหรือ SMEs ต้องเลือกใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากนักพัฒนาหรือผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ที่ขึ้นทะเบียนกับ DEPA หรือมีรายชื่ออยู่กับ DEPA เท่านั้น
  • ผู้ประกอบการหรือ SMEs ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย มีหุ้นเป็นทุนตั้งแต่ 51% ของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทย
  • ผู้ประกอบการหรือ SMEs มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • ผู้ประกอบการหรือ SMEs มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท

ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 1202 ดังนี้แล้วผู้ประกอบการ SME ไทยที่ใช้โปรแกรมบัญชี TRCLOUD จึงสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าวได้

ข้อมูลเพิ่มเติม: ราชกิจจานุเบกษา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด
1235 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240 ประเทศไทย
Tel: 02-370-1250
Email: info@trcloud.co


อ้างอิง:
[1]: มาตรการภาษี 200% มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์, DEPA
[2]: SME ไทยลดภาษีได้ 200% เมื่อใช้ซอฟต์แวร์จากบริษัทไทยที่ขึ้นทะเบียนกับ DEPA, Blognone

เรื่องแนะนำ

Tags