TRCLOUD logo
  info@trcloud.co   02 370 1250

โปรแกรม CRM

CRM

โปรแกรม TRCLOUD CRM

โปรแกรม CRM คือระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าแบบหนึ่ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัท สามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ให้ดำเนินการนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างสอดคล้องและตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า โดยที่เป้าหมายของการทำ CRM ไม่ใช่แค่เพียงแต่เน้นการขายและการบริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและความต้องการของลูกค้า จากนั้นสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนการตลาด สินค้าหรือบริการในอนาคตอีกด้วย โดยที่ CRM จัดว่าเป็นหนึ่งในส่วนประกอบ (Modules) ที่สำคัญของระบบ ERP

โปรแกรม TRCLOUD CRM ช่วยให้ธุรกิจรู้จักลูกค้าดีขึ้น เก็บพฤติกรรมลูกค้า เช่น เก็บพฤติกรรมการใช้สินค้าในแต่ละฤดูกาล พฤติกรรมการใช้งานตั้งแต่ต้นปี กลางปี ปลายปีว่าแตกต่างกันอย่างไร และนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาวิเคราะห์ต่อว่า ควรทำอย่างไรเพื่อให้ลูกค้ายังอยู่หรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นตลาดของเรานั้นต้องการอะไร ต้องทำงานอย่างไรเพื่อส่งผลดีให้กับธุรกิจ

หลักการทำงาน

 • Identify Customers เก็บรายละเอียดข้อมูลของลูกค้า
 • Differentiate Customers วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและจัดแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่ม
 • Interact with Customers เรียนรู้พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • Customize Treatment นำเสนอสินค้าและบริการตรงความเหมาะสมของลูกค้า

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • การเพิ่มรายได้จากการขาย (Revenue Increase)
 • การบริหารวงจรชีวิตของลูกค้า Customer Life Cycle Management
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Support)
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operational Efficiency)
 • เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ (Speed of Service)
 • การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้า (More Comprehensive Customer Profiles)
 • การลดต้นทุนในด้านการขายและการจัดการ (Costs Saving)
 • การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
CRM

คุณสมบัติเด่น


เป้าหมายหลักของโปรแกรม TRCLOUD CRM คือการเพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ให้ได้ ช่วยให้ธุรกิจรู้จักลูกค้าดีขึ้น เก็บพฤติกรรมลูกค้า เช่น เก็บพฤติกรรมการใช้สินค้าในแต่ละฤดูกาล พฤติกรรมการใช้งานตั้งแต่ต้นปี กลางปี ปลายปีว่าแตกต่างกันอย่างไร และนำข้อมูลที่ได้จากลูกค้ามาวิเคราะห์ต่อว่า ควรทำอย่างไรเพื่อให้ลูกค้ายังอยู่หรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นตลาดของเรานั้นต้องการอะไร ต้องทำงานอย่างไรเพื่อส่งผลดีให้กับธุรกิจ

แผงควบคุมอัจฉริยะ

DASHBOARD

ทำให้คุณสามารถติดตามอัตราความสำเร็จของการขาย ของเซลแต่ละทีม และเจ้าหน้าที่แต่ละคน

lead crm

LEAD

คนที่ได้แสดงความสนใจในสิ่งที่เรานำเสนอ และมี Contact information ช่วยให้เราระบุตัวตนได้แน่นอน

รูปแบบเอกสาร

OPPORTUNITY

การจัดการโอกาสการขาย จำแนกหน้าที่ที่พนักงานขายต้องติดตาม เพื่อเพิ่มความสำเร็จทางการขาย

ประวัติคู่ค้า

QUOTATION

คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาจากโอกาสการขายได้ และยังสามารถส่งข้อมูลเข้าใบสั่งขายในระบบบัญชี TRCLOUD ได้

ระบบคลังสินค้า

PIPELINE

เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมโอกาสการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้บริหารสามารถปรับแผนการขายได้ทันท่วงที

ระบบเช็ค

SALES PLAN

แผนการเชิงกลยุทธที่จะต้องตั้งอยู่บนความเป็นไปได้ ช่วยให้หัวหน้าทีมสามารถเปรียบเทียบการปฏิบัติจริงกันแผนได้

ระบบการมัดจำ

SERVICE PLAN

แผนการบริการ ซ่อมบำรุง หรือ ตรวจซ่อมของฝ่ายบริการเพื่อสนับสนุนงานขาย และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

โปรแกรมบัญชี TRCLOUD

เชื่อมต่อกับระบบบัญชี

ระบบ TRCLOUD CRM มีการเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี TRCLOUD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบัญชีไม่ต้องคีย์ซ้ำ
Feature

Update: 12th March 2020 Pro
Edition
Pro Extra
Edition
Enterprise
Edition
CRM
Users
    ผู้ใช้งาน
5 Users 10 Users 30 Users
Contact
    ประวัติผู้สนใจ
Sales Opportunities
    โอกาสขาย
Pipeline
    การส่งต่อ
Win/Lose
    ผลการขาย
Dashboard
    แผงควบคุม
วางแผน
Sales Calendar
    ปฏิทินวางแผนงานขาย
Sales Plan
    สร้างการวางแผนงานขาย
Sales Plan Approval
    อนุมัติแผนงานขาย
การวางแผนงานบริการ
Services Calendar
    ปฏิทินการวางแผนงานบริการ
Services Plan
    สร้างการวางแผนงานบริการ
Services Plan Approval
    อนุมัติแผนงานบริการ
สนใจติดต่อ 02 370 1250 / info@trcloud.co
หรือ ติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ กดที่นี่